Medicii stomatologi din România au dat glas nemulțumirilor lor într-un mod neașteptat de hotărât, în cadrul adunării generale extraordinare desfășurată la Târgu Mureș pe 5 august 2023. Peste 11.000 de medici stomatologi, reprezentând 27 de județe, s-au adunat pentru a discuta despre situația dificilă în care profesia lor se află în prezent.

Principala temă abordată în cadrul adunării a fost conducerea națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, acuzată că a adus prejudicii activității profesionale și securității medicale a cetățenilor prin deciziile restrictive luate. În special, cele două decizii numite 4/2CN și 5/2CN, propuse spre votare în cadrul Consiliului Național din mai 2023, au reprezentat un punct de conflict major. Aceste decizii ar fi afectat activitatea cabinetelor medicale și ar fi crescut costul serviciilor stomatologice, punând în pericol accesul la îngrijirea stomatologică.

În căutarea soluțiilor pentru evitarea unor astfel de situații în viitor, medicii stomatologi au subliniat importanța transparenței în adoptarea actelor normative, implicarea tuturor membrilor și colaborarea strânsă cu Ministerul Sănătății. Un aspect semnificativ a fost încălcarea dreptului medicilor stomatologi de a fi informați cu privire la proiectele de acte normative ce afectează activitatea lor. Această neconformitate a fost atribuită organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

În lumina acestor preocupări, medicii stomatologi au adoptat o serie de măsuri în cadrul adunării generale extraordinare. Aceste măsuri includ revocarea din funcție a membrilor Biroului Executiv Național (BEX), instalarea unei conduceri interimare, organizarea de alegeri pentru viitorul mandat, refacerea reglementărilor și codurilor profesionale, garantarea dreptului la muncă pentru toți medicii stomatologi autorizați și sancționarea celor responsabili pentru prejudiciile aduse profesiei.

În plus, membrii adunării generale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gestionarea finanțelor Colegiului Medicilor Stomatologi din România și au cerut controlul și transparența în acest domeniu, pentru a evita practicile incorecte și nesancționate. De asemenea, s-a subliniat necesitatea de a relua contactul cu organizațiile dentare naționale și europene pentru a readuce profesia pe harta internațională.

Redăm mai jos comunicatul medicilor stomatologi:

COMUNICAT

Medicii Stomatologi din România vor legalitate și organe de conducere naționale noi 

În data de 5 august 2023, în localitatea Târgu Mureș, un număr de 44 de medici stomatologi din 27 de județe,reprezentând circa 11.000 de medici stomatologi dinAdunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, au participat la adunarea generală extraordinarăconvocată pentru această dată.

Situația de criză în care organele de conducere naționale au adus profesia au determinat adunarea medicilorstomatologi din întreaga țară într-o adunarea extraordinară.

În cadrul acesteia au fost discutate problemele de actualitate grave cu care se confruntă profesia de medic stomatolog, dar și modul defectuos și cu rea-credință în care au acționat organele de conducere naționale, care au adus prejudicii activității organismului profesional și securității medicale a cetățenilor.

Participanții au exprimat îngrijorarea profundă față de modul în care Biroul executiv național a propus spre votare în cadrul Consiliului Național din 19 mai 2023 Deciziile nr.4/2CN și 5/2CN, cele două decizii restrângând în mod nelegal competențele medicilor stomatologi, ce le aveau după absolvirea Facultății de Stomatologie. Cele două decizii ar fi afectat grav activitatea cabinetelor medicale ducând la falimentul acestora și la afectarea serioasă a populației, care nu ar mai fi putut beneficia de servicii stomatologice datorităcostului ridicat al acestora.

Pentru a evita în viitor apariția unor asemenea acte normative profund nelegale și vătămătoare, s-a apreciat că se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure o transparență maximă, în ceea ce privește adoptarea actelor care au efect asupra profesiei de medic stomatolog, implicarea tuturor membrilor din țară în procesele de luare a deciziilor importante și a Ministerului Sănătății.

Medicii stomatologi au dreptul de a fi informați în timp util despre orice proiect de act normativ care produce efecte asupra activității lor.

Această informare în mod constant nerespectată, este în sarcina organelor de conducere al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin intermediul colegiilor teritoriale.

Conform drepturilor medicilor stomatologi din România, stipulate în Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, aceștia au dreptul de a fi informați și de a-și exprima punctul de vedereși dorințele cu privire la proiectele de acte normative elaborate și adoptate de Colegiu. De asemenea, au dreptul, pentru a evita pe  viitor ca proiecte și în special cele cu potențial vătămător pentru medici și cetățeni, să fie elaborate și votate în lipsa unui dialog profesional în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, a colegiilor teritoriale și a membrilor interesați de soarta acestei profesii nobile. Actualul BEX al colegiului național a transformat CMSR într-un SRL, iar Consiliul Național, într-o mașină automată de vot.

Este profund ilegal, vătămător și inadmisibil ca medicii stomatologi să fie supuși unor pericole (inclusiv de natură penală pentru exercitarea fără drept a unei profesii) rezultate din lipsa de transparență din partea organelor de conducere centrale. Ori, supunerea medicilor stomatologi la asemenea pericole care le pot afecta inclusiv libertatea personală, nupoate fi lăsată nesancționată, iar persoanele responsabile pentru asemenea ”greșeli” – intenționate sau nu, trebuie să suporte consecințele legale.

Ministerul Sănătății nu și-a exercitat timp de 8 ani obligațiile ce îi revin prin prevederile Legii 95/2006, Cap. IV, art. (3), art. 550 – art. 553 (inclusiv) și din această cauză au apărut modificări neobservate și necontrolate în ROF, în Legea 95/2006 și în celelalte regulamente. Aceste modificări sunt propuse și impuse de către BEX Național în favoarea lorși au drept scop dominația acestora, eliminarea oricărui medic-potențial concurent și mărirea veniturilor financiare pe care primii le-au obținut în decursul acestor ani.

Ministerul Sănătății, la ultima lovitură a BEX Național profesiei de  medic stomatolog dată prin prin deciziile nr.4/2CN și 5/2CN din 19.05.2023, la insistențele membrilor adunării generale a colegiului național, a luat decizia de a anula deciziile 4/2CN și 5/2CN din 19.05.2023, dar nu și decizia de a pedepsi pe cei care le-au introdus în mod mișelesc în organizarea profesiei de medic stomatolog, căutând să o desființeze și să o lase dependentă total de cadrele universitare. 

Conducerea națională a acestui colegiu este formată numai din cadre universitare (cu excepția trezorierului), iar aceștia sunt rupți de activitatea practică a medicului stomatolog. Aceste organe de conducere lucrează singure, nu trimit nici un proces verbal al ședințelor în teritoriu, deși Judecătoria Sect.1 București le-a obligat la transmiterea lor prin sentința nr.4370/2021 a Judecătoriei Sect.1 București. Astfel că avem  dubla nesocotire a drepturilor medicilor stomatologi, dar și a autorității Statului care a pronunțat și a investit această hotărâre cu titlu executoriu consfințindobligația de a da socoteală și a preda actele financiar-contabile și procesele-verbale de ședință.

La ora actuală, ca urmare a atitudinii abuzive a membrilor BexN, nu se știe cum gestionează banii colegiului național, mai exact cota procentuală din banii pe care mediciistomatologi îi plătesc acestora pentru a proteja și asigura dezvoltarea profesiei. Aceste obligații sunt încălcate, în schimb se ocupă de activități imobiliare, vând și cumpără imobile și terenuri, totodată mărindu-și indemnizațiile și cumulând zeci de funcții în timpul celor 8 ore de muncă. Este indubitabil că nu au timpul necesar să se ocupe de profesie, cu excepția momentelor în care iau decizii vătămătoare sau prin care își satisfac interesul personal și astfel nesocotesc mandatul dat de colegi și pentru care sunt plătiți. Practic Colegiul Medicilor Stomatologi din România a devenit  sursa de bani nemunciți a acestora.

În acest timp, unui număr de 200 de medici stomatologi din județul Timiș li se refuză înregistrarea în Registrul Unic al Medicilor Stomatologi și atribuirea codului unic de înregistrare, deși Colegiul Medicilor Stomatologi din România A ÎNCASAT TIMP DE APROAPE PATRU ANI TAXELE ACESTORA ȘI MEMBRI DIN CONDUCERE INDEMNIZAȚIILE PLĂTITE DIN BANII ACESTORA.Astfel că acestor medici li se refuză dreptul la muncă; toate acestea printr-o hotărâre a prof. univ. dr. Ionescu Ecaterina, președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu toate că primește lunar cota parte de 25% din cotizațiile membrilor. 

Art. 521 din Legea 95/2006 stabilește că ,,(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, în colegii ale medicilor stomatologi, denumite în continuare colegii teritoriale. 

(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară în condițiile prezentei legi. Sediul colegiului teritorial este în reședința de județ, respectiv în municipiul București.”

Art. 80 din Regulamentul de organizare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România statuează ca: „Adunarea generală a colegiului teritorial, denumită și adunarea generală, este alcătuită din medicii stomatologi înscriși în colegiul teritorial respectiv.”

Toți membri Adunărilor Generale Teritoriale constituie Adunarea Generală Națională.

Membri adunării generale a colegiului Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania consideră că BEX Național nu le mai reprezintă interesele și cer demisia acestora, în caz contrar, se va proceda la demiterea lor conform art. 532 lit.d) din Legea 95/2006, care prevede:

“ (1) – Adunarea generală națională a CMSR are următoarele atribuții:d) revocă din funcție membrii aleși, pentru abateri de la prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR sau ale deciziilor obligatorii ale Consiliului național care aduc prejudicii activității organismului professional”

și a art. 36 din Regulament: ,,Adunarea generală națională exercită atribuțiile prevăzute de lege.”

Aceste articole prevăd că revocarea din funcție a membrilor aleși se face de către membri adunării generale și nu de către reprezentanții acestora în adunarea generalăa Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Conform art. 529 (1) din Legea 95/2006, organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România sunt:a) Adunarea generală națională; b) Consiliul național; c) Biroul executiv național. 

Reprezentanții în adunarea generala națională nu conduc și nu decid în numele acesteia, ci sunt obligați să reprezinte obligațiile profesiei, să obțină mandat special de la membri adunaii generale în totalitatea lor, fiecare din județul de unde provine  și să aducă la îndeplinire mandatul dat de toți membri.

Adunarea Generală este organul suprem și nu reprezentanții săi, după cum se prevede în Legea 95/2006, “Art. 532. – (1)Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România are atribuții prevăzute.

(3) Revocarea din funcție a membrilor consiliului colegiului teritorial se poate dispune de către Adunarea generală națională pentru abateri de la prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România care aduc prejudicii activității organismului profesional, inclusiv în situația în care aceștia nu duc la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală națională sau de Consiliul național în sarcina acestora, în vederea asigurării organizării și funcționării corespunzătoare a colegiului teritorial.”

Regulamentul de organizare stabilește în art. 36. că „Adunarea generală națională exercită atribuțiile prevăzute de lege.”

Întrucât membri din adunarea generală se simt trădați de interesele personale ale BEX Național, a cărui acțiuni nu se mai încadrează în prevederile articolelor din Regulament și având în vedere abaterile constând în încălcări ale obligațiilor legale prevăzute începând cu art. 4,, Colegiului Medicilor Stomatologi din România reprezintă interesele profesiei de medic stomatolog și acționează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea și pentru ridicarea prestigiului acestei profesii în societate.” Acest lucru membri BEX Național nu-l mai respectă de mult și consideră Colegiului Medicilor Stomatologi din România ca o proprietate personală în care își exercită influențele pe cale administrativă și universitară, în folosul lor. 

Se trag următoarele concluzii:

În concluzie, se apreciază că se impune luarea tuturor măsurilor, atât la nivel național cât și la nivel local,necesare protejării intereselor medicilor stomatologi, precum și necesitatea creării unui cadru legislativ care să asigure prestarea activității medicilor stomatologi în concordanță cu principiile și prevederile legale aplicabile.Însă, aceste demersuri nu pot fi duse la bun sfârșit fără o implicare reală a medicilor stomatologi, care doresc să-și exercite profesia într-un cadru legal corect, complet și transparent.

Întreaga adunare generală din România trebuie angrenată în această situație.

Pentru atingerea acestor obiective, medicii stomatologi adunați în adunare generală extraordinară în data de 05.08.2023, au decis:1. Revocarea din funcție a membrilor BEX Național2. Instaurarea unei conduceri interimare3. Organizare de alegeri pentru următorul mandat4. Refacerea Regulamentului Electoral, al Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, ale modificărilor neconstituționale ale Legii 95/2006, ale Regulamentului EMC, a Regulamentului Comisiei de Disciplină și a Codului deontologic5. Acordarea dreptului la muncă a tuturor medicilor stomatologi autorizați pe teritoriul țării noastre6. Sancționarea celor care au adus prejudicii profesiei de medic stomatolog7. Controlul asupra situației financiar-contabile aleColegiului Medicilor Stomatologi din Româniapentru care BEX Național nu a dat nici o socoteală și sesizarea organelor abilitate în acest sens8. În vederea simplificării procesului de normalizare pentru funcționarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România și pentru o rezolvare cât mai urgentă, se acceptă demisia din funcție a membrilor BEX CMSR.

Țara noastră, în ultimii 8 ani, nu face parte din nici o organizație dentară națională sau europeană și aceasta din cauza măsurilor luate de BEX Național. S-a decis o izolare inadmisibilă a profesiei pentru a putea fi mai ușor controlată și pentru a nu exista pârghii de control asupra membrilor Bex Național și a neregulilor comise de aceștia. 

În vederea rezolvării celor decise, se propune o nouă întrunire a adunării generale la o dată care va fi anunțată ulterior.

AGN extraordinară din data de 05.08.2023

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi afisata. Campurile obligatorii sunt marcate *

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Politicii de confidentialitate